Privacybeleid

Het Privacybeleid van Healthiness is van toepassing op alle diensten die door Healthiness worden aangeboden. Om gebruik te kunnen maken van de diensten heeft Healthiness verschillende persoonsgegevens nodig. De verschillende gegevens worden gebruikt voor diverse doeleinden. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Healthiness, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Heiloo, aan de Nijverheidsweg 6-K.

Toestemming
Als u de diensten van Healthiness gebruikt, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld onder dit Privacystatement, met inbegrip van andere documenten waarnaar in dit Privacystatement wordt verwezen.

Allereerst zal hieronder worden ingegaan op de gegevens die worden verzameld. Vervolgens zal het gebruik van de gegevens door Healthiness worden behandeld.

Welke gegevens worden verzameld en op welke wijze?
We verzamelen de gegevens van onze gebruikers om ervoor te zorgen dat zij gebruik van onze diensten kunnen maken en Healthiness kan voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen Healthiness en de gebruiker.

Healthiness verzamelt de gegevens als volgt:

  1. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een dienst afneemt bij Healthiness, contact zoekt via het contactformulier op de website of de nieuwsbrief aanvraagt. De gegevens die u verstrekt zijn onder andere naam, adres, e-mailadres en bankrekeningnummer om een dienst af te nemen. Mogelijk worden uw gegeven tijdens een (online) intake aangevuld met gegevens zoals geslacht, leeftijd, lengte, gewicht, interesses, voedingsgewoonten en persoonlijke notities over uw gezondheid. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde map op de computer van Healthiness.

Op welke wijze gebruikt Healthiness de gegevens? 

  1. Healthiness gebruikt de persoonsgegevens die worden verzameld om haar diensten te kunnen leveren, verbeteren, uit te bereiden, beveiligen en voor promotionele doeleinden.
  2. Healthiness gebruikt uw gegevens om uw aangevraagde dienst te kunnen leveren en de gebruiker op de hoogte te houden van deze dienst.
  3. Healthiness gebruikt uw e-mailadres, met uw expliciete toestemming, om u op de hoogte te houden van haar diensten. Er is een aparte nieuwsbrief voor Healthiness en de gebruikers/klanten van Healthiness.
  4. Healthiness gebruikt uw gegevens om u te kunnen ondersteunen wanneer zich problemen voordoen.
  5. Healthiness gebruikt de gegevens die nodig zijn om klachten en problemen met het afnemen van de diensten te onderzoeken, hierop te reageren en deze op te lossen.
  6. Healthiness gebruikt uw gegevens voor haar debiteurenadministratie en zal indien dit vanwege een betaalachterstand noodzakelijk wordt geacht, deze gegevens aan een derde verstrekken voor incassomaatregelen.
  7. Healthiness vraagt uw toestemming voordat Healthiness gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze Privacystatement worden beschreven.

Delen van gegevens door de gebruiker
Tijdens het gebruik van sommige diensten van Healthiness, zoals het plaatsen van een reactie op de website van Healthiness, kunnen (bepaalde) gegevens met anderen worden gedeeld. Healthiness wijst u erop dat wanneer u gegevens openbaar deelt, Healthiness geen invloed heeft op de wijze waarop andere gebruikers met uw gegevens omgaan.

Gegevens die Healthiness deelt
In principe deelt Healthiness uw persoonlijke gegevens niet met derde, behalve in een van de volgende omstandigheden:

  1. Voor externe verwerking
: Healthiness levert persoonlijke gegevens aan haar partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen, zodat deze derden deze gegevens voor Healthiness kunnen verwerken, op basis van instructies van Healthiness, in overeenstemming met het Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
  2. Incassomaatregelen
: Voor het treffen van incassomaatregelen door derden in het geval van een betaalachterstand van een deelnemer.

Indien Healthiness zou gaan fuseren, wordt overgenomen en/of haar activa verkoopt, zal Healthiness de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waarborgen, zal zij u op de hoogte stellen voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen en/of onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Uw rechten
De deelnemer heeft te allen tijde het recht om de door Healthiness verwerkte persoonsgegevens op te vragen en in te zien en Healthiness te verzoeken deze gegevens aan te passen dan wel geheel te verwijderen. Daarnaast kan de deelnemer Healthiness verzoeken om aan alle derden waaraan Healthiness de persoonsgegevens heeft verstrekt door te geven dat de deelnemer heeft verzocht de persoonsgegevens te verwijderen.

De deelnemer heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van diens persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Healthiness zal in dat geval de persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken.

Beveiliging van uw gegevens
Healthiness gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en heeft beveiligingsmaatregelen getroffen. Regelmatig evalueert Healthiness haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens en de beveiligingsmaatregelen. Healthiness beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens tot alle personen die voor Healthiness werkzaam zijn en/of door Healthiness zijn ingeschakeld die deze persoonsgegevens nodig hebben om de diensten van Healthiness te kunnen leveren.

Klachten
Wanneer u een klacht heeft over het privacybeleid van Healthiness of van mening bent dat uw rechten zijn geschonden dan verzoekt Healthiness u een formele schriftelijke klacht per e-mail naar info@healthinessonline.nl in te dienen. Healthiness zal contact met u opnemen en een onderzoek starten.

Aanpassen privacybeleid
Het privacybeleid van Healthiness kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle wijzigingen van het privacybeleid zullen middels de website of langs andere weg aan u bekend worden gemaakt, zodat u de kans heeft om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. De gegevens die zijn gekoppeld aan uw afgenomen dienst, worden tot 5 jaar na beëindiging bewaard, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.

Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u de gebruikte dienst opzeggen. Als u de diensten van Healthiness blijft gebruiken ná de kennisgeving over de wijzigingen in het privacybeleid dan stemt u in met het nieuwe privacybeleid. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Healthiness.